Cookies

Aviso Legal e Política de Privacidade

NOME ENTIDADE, en cumprimento da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, infórmalle:

 • A súa denominación social é NOME ENTIDADE
 • O seu NIF é NÚMERO NIF
 • O seu enderezo sitúase en ENDEREZO
 • O seu teléfono de contacto é TELÉFONO
 • Está inscrita no Rexistro Central de Asociacións da Xunta de Galicia co número NÚMERO DE REXISTRO
 • E dispón do seguinte enderezo de correo electrónico de contacto CORREO ELECTRÓNICO

INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Os datos persoais vinculados a esta web respectan as esixencias do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e demais lexislación e normativa vixente en materia de protección de datos.

Quen é o Responsable do tratamento?

NOME ENTIDADE
NIF: NÚMERO NIF
Enderezo: ENDEREZO
Correo electrónico: CORREO ELECTRÓNICO

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

De acordo coas distintas seccións da nosa web, tratamos os seus datos coas seguintes finalidades:

 1. Coa finalidade de xestionar o envío da información solicitada a través do apartado de contacto.
 2. Coa finalidade do poder enviarlle os nosos boletíns.
 3. Coa finalidade de informar e sensibilizar sobre a CAUSA SOCIAL e promocionar a actividade de NOME ENTIDADE.
 4. Coa finalidade de xestionar as persoas socias.
 5. Coa finalidade de xestionar as doazóns que vostede realice a través da páxina web.
 6. Coa finalidade de xestionar as persoas voluntarias que colaboran coa entidade.

Durante canto tempo conservaremos os seus datos persoais?

Os seus datos serán conservados durante os prazos establecidos para cada unha das finalidades e que se atopan dispoñibles na sección correspondente ao clausulado, na nosa web.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos será a relación xurídica entre as partes e/ou o seu consentimento.

A que destinatarios se comunicarán os seus datos?

No caso de outorgar o seu consentimento, publicaranse os testemuños e os seus datos persoais, incluída a imaxe, na web da entidade, e en redes sociais.

Realizaranse transferencias de datos a terceiros países?

Non se van a producir Transferencias Internacionais de datos.

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos persoais?

 • Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando datos persoais seus ou non, a saber cales son, para que se usan, canto tempo se van gardar, a orixe dos mesmos e se se comunicaron ou se van comunicar a un terceiro.
 • Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.
 • Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos, incluído o dereito ao esquecemento.
 • Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.
 • Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos.
 • Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.

Terá a posibilidade de retirar o consentimento?

Terá a posibilidade e o dereito de retirar o seu consentimento para calquera finalidade específica outorgada no seu momento, sen que iso afecte á licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Onde poderá exercitar os seus dereitos?

O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito achegando fotocopia do seu documento identificativo, e dirixila ao enderezo anteriormente citado. Así mesmo, poñemos á súa disposición modelos para o seu exercicio, que poden recollerse nas nosas instalacións ou obtelos no seguinte enderezo pinchando aquí.

Para máis información: www.agpd.es

Como pode realizar unha reclamación perante a Autoridade de Control?

No caso de que non se respectaran os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/.

En ambos casos, deberá acompañar a documentación pertinente.

      Imprimir