centro ocupacional - Fonte da Virxe

Title
Vaya al Contenido

Os centros ocupacionais teñen como finalidade asegurar os servizos de terapia ocupacional e de axuste persoal e social, é dicir, preparar á persoa con discapacidade a enfrontarse coas esixencias da vida cotiá e o traballo.

Para os usuarios que teñan maiores posibilidades, será o medio que lles capacite para alcanzar a integración laboral e a realización persoal e social; e para os usuarios máis afectados será un lugar estable e permanente que lles facilite o desenvolvemento persoal e a integración social.

Os centros ocupacionais convértense así nun espazo de atención ás persoas con discapacidade onde poden desenvolver actividades ocupacionais pero, á vez, nunha antesala para aqueles que poidan acceder ao mercado laboral ordinario.
Enténdese por actividade ocupacional o conxunto de actividades, tarefas ou labores que son realizadas sempre por persoas con discapacidade, de acordo ás súas condicións individuais, baixo a orientación de profesionais do centro e que, sen participar propiamente da dinámica do mercado económico, están encamiñadas á obtención de obxectos, produtos ou servizos.

Os centros ocupacionais están dirixidos a persoas con discapacidade, maiores de 16 anos que desexen traballar nunha contorna protexida co fin de conseguir, para aqueles que adquiran un perfil de empleabilidade adecuado, a inserción laboral adecuada.

A tipoloxía de usuarios dun centro ocupacional é moi variada, o que dificulta establecer un perfil concreto. A pesar diso, é posible establecer a seguinte tipificación:

Estar en idade laboral, despois de esgotar os períodos educativos, incluída a formación profesional adaptada ou calquera outra modalidade educativa regrada.

Ter recoñecido o grao de discapacidade.

Persoas con enfermidade mental que non dispoñan, nese momento, dun perfil de empleabilidade adecuado como para acceder a un posto de traballo ordinario.
Obxectivos

O Centro Ocupacional terá como finalidade última procurar a integración de persoas adultas con enfermidade mental mediante a realización de actividades pre-laborais, persoais e sociais para o desenvolvemento da súa autonomía, capacitación social e habilitación laboral, en función das características e necesidades que presenten cada un deles.

A consecución deste fin último articúlase a través dunha serie de obxectivos xerais centrados nas necesidades e demandas da persoa con discapacidade:

  • Fomentar nos usuarios do centro o desenvolvemento de coñecementos, habilidades e actitudes de carácter formativo e prelaboral dirixidas a favorecer o seu desenvolvemento físico, intelectual, social e emocional a través da realización de actividades produtivas.

  • Favorecer a integración laboral dos usuarios do centro, xa sexa na empresa ordinaria ou en centro especial de emprego.

  • Fomentar o desenvolvemento persoal e a autonomía dos usuarios a través de actividades dirixidas especificamente a mellorar os seus coñecementos, habilidades e actitudes relativas á comunicación e a expresión, o control e manexo de emocións, a competencia social, o desempeño de tarefas cotiás, a toma de decisións, a saúde, a hixiene e a seguridade, os contidos académicos funcionais, etc.

  • Orientar aos usuarios cara aos recursos comunitarios que favorezan o seu desenvolvemento persoal: educativos, de lecer, sanitarios, laborais, etc.
Accións Formativas

As actividades do Centro Ocupacional da Barcia xiran ao redor de dous talleres de carácter artesanal: Encadernación e Coiro.

Neles impártense clases de ambas materias co obxecto de que os alumnos vaian adquirindo hábitos preelabórais que lles faciliten posteriormente a súa incorporación á vida laboral normalizada, ou retomar os seus estudos, que por motivos relacionados coa súa enfermidade foron interrompidos.

Con todo nos talleres tamén participan persoas que debido a características persoais non é posible ou adecuado as dúas opcións anteriores e fórmaselles para participar en Centros Especiais de Emprego. Por tanto o tipo de formación está persoalizada, para lograr que o alumno desenvolva o seu potencial, satisfaga as súas necesidades e desexos á vez que a súa integración socio-laboral.

Para logralo é necesaria unha serie de actividades formativas que, tendo os talleres artesáns como marco das mesmas lles preparen para dita incorporación.
Estes talleres foron ideados como un simulacro de pequena empresa na que, á vez que aprenden as técnicas propias destes oficios, recréanse condicións de traballo parecidas ás dun taller profesional, onde aprenden a traballar en diversas dinámicas normalizadas: en cadea, en liña e en círculos de calidade.

Para iso creáronse diferentes liñas de produtos onde destaca a enorme variedade de estilos, materiais e técnicas, con obxecto de, ademas de motivar ao alumnado, testar as súas posibilidades para realizalos, á vez que nos permite comprobar a viabilidade e aceptación no mercado dos devanditos produtos.

Aínda que un Centro Ocupacional non está dirixido especificamente cara á comercialización, e si a "a produción de obxectos, bens e servizos", a venda dos devanditos produtos en exposicións, feiras, mercados, e por medio da páxina web, ó reverter os seus beneficios en concepto de incentivo nos alumnos permite unha maior motivación dos usuarios, tanto económica como emocional, ó ver que o resultado do seu esforzo é valorado por persoas alleas ao círculo da asociación.

Con todo, como xa se mencionou anteriormente, o traballo nos talleres é o marco ou pretexto necesario para traballar cos usuarios aqueles aspectos que lles dificultan unha integración efectiva.

Para iso elabóranse "itinerarios de inserción personalizados" seguindo o protocolo convencional nestes centros que consiste nunha serie de pasos:

-Acollida (onde se explica o funcionamento do centro e investígase por medio dunha serie de fichas desde o seu currículo profesional ata as súas afeccións, deficits, obxectivos persoais, situación anímica, autoconcepto, etc)

-Orientación ( unha vez analizado cada caso en particular, en colaboración co usuario, establécense fases periódicas  de traballo que incidirán naqueles actitudes e destrezas que deban reforzarse para que o alumno logre os obxectivos marcados)

-Formación (ademais da formación técnica de cada oficio confírese unha gran importancia a aqueles aspectos relacionados con todo aquilo que resulta un impedimento para a súa integración socio-laboral:  inseguridade, inexperiencia, falta de constancia, concentración, atención ou memoria, puntualidade, habilidades sociais que permitan un trato fluído con xefes e compañeiros, tolerancia á frustración, aceptación e formulación adecuada de críticas, toma de decisións, etc.
Para iso aparte de incidir persoalmente de forma transversal mentres se traballa no taller, dedicamos un día á semana para traballar directamente nestes aspectos por medio de xogos, exercicios, roll-plays, ou debates.

Doutra banda unha serie de visitas didácticas a talleres artesáns e empresas ou exposicións permítennos un achegamento a outras dinámicas de traballo e unha valoración máis ampla de traballos afíns e do realizado no centro).

-Formación en contexto laboral ou derivación a outros dispositivos de formación regrada

-Intermediación e seguimento

-Ocupación
Regreso al contenido